Zasady konkursu "Młody Lingwista"
Ogólnopolski konkurs „Młody Lingwista” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma sześć poziomów, od klasy III do VIII szkoły podstawowej.
 

Szkoła Podstawowa

Język angielski

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie tylko ze swojej klasy.

Testy sprawdzają umiejętności lingwistyczne: czytanie ze zrozumieniem, słownictwo, gramatykę oraz wiedzę z zakresu kultury, historii i geografii krajów angielskojęzycznych.

Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności.

Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów.

Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D, z których tylko jedna jest poprawna. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, otrzyma 0 punktów.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy językowych (w tym słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.

Dokładne informacje są dostępne na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-mlody-lingwista

Życzymy jak najlepszych wyników!

Zespół WiE.