Zasady konkursu "Bezpieczna szkola"
Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna szkoła” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs przeprowadzony jest z podziałem na poziomy:
 
 

Szkoła podstawowa

Poziom I (Kl. 3 i 4)

Poziom II (Kl. 5, 6 i 7)

Gimnazjum

Poziom III (Kl. 2 i 3)

 

Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie "Bezpieczna szkoła" tylko z jednego poziomu.

Testy sprawdzają wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia w szkole jak i poza nią.

Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Dla każdego języka oraz każdej grupy wiekowej przewidziany został test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o różnym poziomie trudności.

Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów.

Do każdego z pytań przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D, z których tylko jedna jest poprawna. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania, może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, otrzyma 0 punktów.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z pomocy naukowych  ani żadnych urządzeń elektronicznych.

Dokładne informacje są dostępne na stronie www.wie.edu.pl/regulamin-bezpieczna-szkola

Życzymy jak najlepszych wyników!

Zespół WiE.