Zakres tematyczny - Big Ben

Klasa 3 - szkoła podstawowa

Gramatyka:

 1. Czasownik be – formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 2. Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 4. Czasownik like (twierdzenia, przeczenia).
 5. Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 6. Zaimki wskazujące this/that, these/those.
 7. Zaimki osobowe.
 8. Przymiotniki dzierżawcze.
 9. Regularna liczba mnoga rzeczowników.
 10. Rodzajnik nieokreślony a/an.

Słownictwo

 1. Liczebniki główne od 1 – 10.
 2. Kolory.
 3. Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku.
 4. Podstawowe czasowniki i przymiotniki.
 5. Człowiek – zawody.
 6. Ubrania.
 7. Dom (nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).
 8. Szkoła (wyposażenie klasy i zawartość piórnika).
 9. Praca (popularne zawody).
 10. Życie rodzinne (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele).
 11. Świat przyrody (rośliny i zwierzęta domowe).
 12. Pojęcia globalne – kraje i języki.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia)

 1. Stolice.
 2. Flagi.
 3. Najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne.

 

Klasa 4

Gramatyka:

 1. Czasownik be – formy teraźniejsze (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 2. Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Czasownik modalny can (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 4. Zdania twierdzące w czasie Present Simple.
 5. Konstrukcja there is, there are (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 6. Zaimki wskazujące this/that, these/those.
 7. Regularna liczba mnoga rzeczowników.
 8. Rodzajnik nieokreślony a/an.
 9. Pytajniki where, when, what, how, who.
 10. Zaimki osobowe.
 11. Przymiotniki dzierżawcze.
 12. Czasowniki like, love, want.
 13. Pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no.

Słownictwo

 1. Liczebniki główne od 1 – 100.
 2. Kolory.
 3. Kalendarz – dni tygodnia, miesiące, pory roku.
 4. Podstawowe czasowniki i przymiotniki.
 5. Podstawowe przysłówki częstotliwości (always, never, often).
 6. Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, ubranie).
 7. Dom (miejsce zamieszkania, nazwy pomieszczeń i sprzętów w domu).
 8. Praca (popularne zawody).
 9. Życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, wakacji i ferii).
 10. Żywienie (artykuły spożywcze, owoce, warzywa).
 11. Świat przyrody (rośliny i zwierzęta domowe).
 12. Pojęcia globalne – kontynenty, kraje i narodowości.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Stolice.
 3. Flagi.
 4. Symbole.

 

Klasa 5

Zagadnienia z klasy 4 oraz:

Gramatyka:

 1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
 2. Czasy teraźniejsze – Present Simple i Present Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 3. Przysłówki częstotliwości i ich pozycja zdaniu.
 4. Konstrukcja going to – zamierzenia, intencje.
 5. Czasownik be – formy przeszłe (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 6. Czasowniki modalne: should, must.
 7. Tryb rozkazujący.
 8. Konstrukcja Let’s.
 9. Wyrażenie would like to.
 10. Pytajniki who, which, why.
 11. Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych.
 12. Rodzajnik określony the.
 13. Forma dzierżawcza (dopełniacz saksoński).
 14. Zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia.
 15. Określniki some, any.
 16. Liczebniki porządkowe.
 17. Przyimki czasu i miejsca.
 18. Liczba mnoga rzeczowników (rzeczowniki regularne i nieregularne).
 19. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
 20. Pytania how many, how much.
 21. Konstrukcje czasownikowe z -ing i to.

Słownictwo

 1. Zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej.
 2. Kalendarz – godziny.
 3. Człowiek (części ciała, uczucia i emocje).
 4. Dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia).
 5. Szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne).
 6. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, przybory kuchenne i stołowe).
 7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie).
 8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata).
 9. Kultura (muzea, koncerty).
 10. Sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy).
 11. Zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna).
 12. Świat przyrody (pogoda i zjawiska atmosferyczne, krajobraz).
 13. Kraje, narodowości i języki.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Stolice.
 3. Flagi.
 4. Symbole.
 5. Patroni.

 

Klasa 6

Zagadnienia z klasy 4 i 5 oraz:

Gramatyka:

 1. Zakres materiału dla IV i V klasy szkoły podstawowej.
 2. Konstrukcja have to.
 3. Czasy przeszłe: Past Simple i Past Continuous (twierdzenia, pytania, przeczenia).
 4. Konstrukcja used to.
 5. Czasowniki regularne i nieregularne.
 6. Czasowniki modalne: (spekulacje) can’t, must.
 7. Pytajnik whose.
 8. Czas Future Simple.
 9. Konstrukcja Shall I/we, What about... .
 10. Zaimki zwrotne.
 11. Określenia few/little a few/a little.
 12. Stopniowanie przymiotników.
 13. Przysłówki.
 14. Przysłówki sposobu.

Słownictwo

 1. Zakres materiału dla IV i V klasy szkoły podstawowej.
 2. Szkoła (rozkład zajęć).
 3. Praca (czynności związane z wykonywanym zawodem).
 4. Żywność (dania, przepisy kulinarne).
 5. Zdrowie (zdrowa dieta i tryb życia, choroby i dolegliwości).
 6. Kultura (święta, obrzędy).
 7. Świat przyrody (cechy zwierząt i ich zwyczaje).
 8. Elementy krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
 9. Technika i technologia (komputer, Internet, telefony).

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Stolice.
 3. Flagi.
 4. Symbole.
 5. Patroni.

 

Klasa 1

Zagadnienia ze szkoły podstawowej oraz:

Gramatyka:

 1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej.
 2. Wyrażanie przyszłości i zamiarów – czasy: Future Simple, Present Continuous i konstrukcja be going to.
 3. Porównanie czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous.
 4. Porównanie czasów przeszłych: Past Simple i Past Continuous.
 5. Czas Present Perfect i typowe dla niego określniki czasu (ever, never, always, already, just, yet).
 6. Czasowniki modalne: can/can’t, could/couldn’t, must/mustn’t, should/shouldn’t.
 7. Nieregularne przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.
 8. Porównania z użyciem konstrukcji z as ...... as.
 9. Zaimki nieokreślone – some/any/no + thing, body, one, where.
 10. Spójniki w zdaniu.
 11. Zdania warunkowe I typu.
 12. Bezokolicznik i -ing po konstrukcji czasownikowej.
 13. Czasowniki: do, make, take.

Słownictwo

 1. Popularne czasowniki frazalne z go, look, switch, turn.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Flagi.
 3. Symbole i patroni.
 4. Stolice – zabytki i atrakcje turystyczne.
 5. Największe i znaczące miasta.
 6. Uroczystości – święta, tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii.

 

Klasa 2

Zagadnienia ze szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum oraz:

Gramatyka:

 1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum.
 2. Wyrażanie przyszłości – czas Present Simple.
 3. Strona bierna w czasach Present Simple i Past Simple.
 4. Czasowniki modalne i ich odpowiedniki: may/might, ought to, need/don’t need, to be able to, to be allowed to,
 5. Określniki czasu: when, while, as, during.
 6. Question tags.
 7. Wyrażenie enough z przymiotnikiem i rzeczownikiem, wyrażenie too.
 8. Zdania czasowe.
 9. Zdania celowe.
 10. Przymiotniki i przysłówki – stopniowanie, formy nieregularne.
 11. Zaimki względne.

Słownictwo

 1. Popularne czasowniki frazalne z get, put, take, wake.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Flagi.
 3. Symbole i patroni.
 4. Stolice – zabytki i atrakcje turystyczne.
 5. Największe i znaczące miasta.
 6. Uroczystości – święta, tradycje i zwyczaje w Stanach Zjednoczonych.

 

Klasa 3

Zagadnienia ze szkoły podstawowej i 1, 2 klasy gimnazjum oraz:

Gramatyka

 1. Zakres materiału dla szkoły podstawowej i I, II klasy gimnazjum.
 2. Czas Present Perfect Continuous.
 3. Czas Past Perfect Simple.
 4. Strona bierna w czasach teraźniejszych i przeszłych ciągłych.
 5. Zdania warunkowe II typu.
 6. Potwierdzenia typu So am I, Neither/Nor do I (dla czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych).
 7. Zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące.
 8. Zaimki one/ones.
 9. Szyk wyrazów w zdaniu.

Słownictwo

 1. Popularne czasowniki frazalne z break, bring, give.

Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego (Wielka Brytania i jej części składowe, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia)

 1. Położenie geograficzne.
 2. Flagi.
 3. Symbole i patroni.
 4. Stolice – zabytki i atrakcje turystyczne.
 5. Największe i znaczące miasta.
 6. Uroczystości – święta, tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii.