Regulamin Młodego Naukowca

Regulamin ogólnopolskiego konkursu „Młody Naukowiec"

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Młody Naukowiec” jest firma edukacyjna Wiedza i Edukacja, zwana dalej WiE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żytniej 16/71.
 2. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z matematyki, przyrody, biologii oraz języka angielskiego.
 3. Konkurs „Młody Naukowiec” odbywa się w dniach 10 – 12 grudnia 2013 r.
 
Matematyka Przyroda Biologia Język angielski
11 grudnia 2013 r. 10 grudnia 2013 r. 10 grudnia 2013 r. 12 grudnia 2013 r.
 
 1. Nadzór nad konkursem w poszczególnych szkołach sprawuje nauczyciel, zwany dalej Szkolnym Koordynatorem.
 2. Szkolny Koordynator określa godzinę rozpoczęcia konkursu w dniach wyznaczonych przez WiE.
 3. Czas trwania konkursu to 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 4. Konkurs obejmuje następujące przedmioty z podziałem na kategorie wiekowe:
 

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Matematyka

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Przyroda

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Biologia

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Język angielski

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 
 1. Wszystkie testy w konkursie „Młody Naukowiec” są jednokrotnego wyboru.
 2. Każdy test konkursowy „Młody Naukowiec” zawiera 30 pytań o różnym stopniu trudności. Do każdego pytania przygotowane zostały 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C, D. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, a za złą -1 punkt. Za wstrzymanie się od odpowiedzi, czyli nie zakreślenie żadnej odpowiedzi, uczeń otrzymuje 0 punktów. Aby uniknąć sytuacji, w której uczeń mógłby uzyskać ujemny wynik, na początku konkursu otrzymuje +30 punktów. Jeżeli uczeń odpowie prawidłowo na wszystkie pytania może uzyskać 60 punktów, natomiast jeżeli odpowie na wszystkie pytania nieprawidłowo, będzie posiadał 0 punktów.
 3. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi dostarczonej przez WiE.
 4. Pełna instrukcja przeprowadzenia konkursu dołączona jest do materiałów wysłanych do szkół, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie.
 5. Karty odpowiedzi i testy zostaną dostarczone w zbiorczej kopercie przed konkursem do 9 grudnia 2013 r. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia konkursu.
 6. Szkolny Koordynator zobowiązany jest do wysłania wypełnionych kart odpowiedzi na adres WiE w dniu przeprowadzenia konkursu wraz z potwierdzeniem opłaty za konkurs.
 7. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów, podręczników, pomocy językowych (w tym słowników), ani żadnych urządzeń elektronicznych.
 8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 osób z całej szkoły.
 9. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko Szkolny Koordynator.
 10. Aby wziąć udział w konkursie „Młody Naukowiec” należy zgłosić szkołę do 22 listopada 2013 r., wybierając jeden ze sposobów:
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.wie.edu.pl/formularz-zgłoszeniowy
 • Wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową faksem pod numer 22 253-03-05
 • Wydrukować, wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową dostępną pod adresem www.wie.edu.pl/karta.pdf
 • Wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać na adres: Wiedza i Edukacja; ul. Żytnia 16/71; 01-014 Warszawa
 • Zadzwonić pod numer 22 253-03-00 i przekazać informacje telefonicznie
 1. Po zgłoszeniu uczestnictwa należy uiścić opłatę w wysokości:
 • 7 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi od 8 do 20 uczniów
 • 6 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi powyżej 20 uczniów

Wpłaty dokonuje Szkolny Koordynator najpóźniej do 12 grudnia 2013 r. za faktyczną liczbę uczestników na konto:

Wiedza i Edukacja
ul. Żytnia 16/71, 01-014 Warszawa
75 1020 1592 0000 2702 0197 1944

 

 1. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie, otrzymają o 10% więcej kart odpowiedzi niż zadeklarowanych uczestników. Ze względów technicznych kart odpowiedzi nie można kserować.
 2. W związku z wprowadzeniem upustów, faktyczna liczba uczestników nie może się zmniejszyć o więcej niż 10% w stosunku do zadeklarowanej liczby uczestników.
 3. Każdy uczeń może wziąć udział w konkursie z kilku przedmiotów. W związku z przyznawaniem nagród z każdego konkursu, uczeń zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdy przedmiot, z którego pisze test.
 4. Nagrody i środki finansowe potrzebne do organizacji konkursu pochodzą z opłat wnoszonych za udział w konkursie.
 5. Nagrody dla najlepszych uczniów zostaną przyznane następująco:
 • 1 miejsce – grawerowany dyplom zwycięzcy oraz nagroda książkowa
 • Miejsca 2 i 3 – dyplom laureata oraz nagroda książkowa
 • Miejsca od 4 do 10 – dyplom wyróżnienia

Wszyscy uczniowie, którzy zajmą miejsca poza pierwszą dziesiątką otrzymają dyplom uczestnika.

 1. Każdy Szkolny Koordynator konkursu otrzyma dyplom uznania za współorganizację ogólnopolskiego konkursu „Młody Naukowiec”.
 2. Szkoły, w których weźmie udział łącznie ponad 100 uczniów ze wszystkich przedmiotów, otrzymają dodatkowe nagrody w postaci książki z każdego przedmiotu, z którego brały udział.
 3. WiE zobowiązuje się do przekazania wyników najpóźniej do 10 stycznia 2014 r.
 4. WiE zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 5. WiE nie zwraca kosztów wysyłki.
 6. Reklamacje można składać do 28 lutego 2014 r.
 7. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem i instrukcją przesłaną wraz z materiałami konkursowymi.